Školenia

Kľúčovým a nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie Compliance programu a predchádzania páchaniu trestnej činnosti právnickou osobou je školenie vedúcich predstaviteľov a manažmentu právnickej osoby a zároveň vedenie zamestnancov k právnemu vedomiu a dodržiavaniu práva. Spoločnosť by mala pravidelne vykonávať školenia zamestnancov. Tieto školenia sa týkajú dodržiavania záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti danej spoločnosti. Vedúci predstavitelia právnickej osoby, manažment, ale i zamestnanci by sa školení mali zúčastniť povinne.

V rámci školení je poukazované na niektoré aspekty trestnej zodpovednosti fyzických osôb – manažérov či štatutárnych orgánov, resp. zamestnancov, kedy tomuto môže byť venovaná v prípade potreby zvýšená pozornosť.

Školenia sú uskutočňované kvalifikovanými lektormi, ktorí majú v problematike trestnej zodpovednosti právnických osôb dlhodobú skúsenosť, a to ako praktickú, tak teoretickú.