Compliance programy SK

Pojem Compliance nie je právny termín, ale obchodný, resp. podnikový, ktorým sa rozumie dodržiavanie právnych noriem obchodnej spoločnosti, ako aj vytvorenie a dodržiavanie príslušných vnútorných noriem, a to tak právnych, ako aj etických.

Compliance programy sa zameriavajú na dodržiavanie právnych predpisov a vnútorných noriem právnickej osoby. Ich cieľom je pomôcť právnickým osobám k „imunite“ proti trestnému stíhaniu a zabrániť tak trestnej zodpovednosti právnickej osoby v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb spojených často so zásadne negatívnymi dopadmi na ich vlastníkov, manažment i zamestnancov. Súčasťou poskytovaných služieb je aj špecializované vzdelávanie, napr. na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb, etického kódexu či protikorupčných opatrení.

Súčasťou programu Compliance je aj zavedenie a realizácia riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti, ktorý je zameraný na dodržiavanie právnych a vnútorných noriem, podľa ktorých je spoločnosť povinná postupovať. Nutnosť zavádzania programov Compliance vychádza zo skutočnosti, že akékoľvek konanie, ktoré môže poškodiť dobré meno spoločnosti a tým negatívne ovplyvniť jej postavenie na trhu ako súťažiteľa v rámci hospodárskej súťaže je považované za krajne nežiaduce. V prípade spáchania trestnej činnosti zo strany právnickej osoby potom môže dôjsť k ohrozeniu vo vzťahu nie len k vlastníkom, ale tiež k zákazníkom, zamestnancom a v neposlednom rade k veriteľom právnickej osoby.

Compliance program sa skladá z analytickej, návrhovej a implementačnej fázy.

V analytickej časti sa posudzujú a analyzujú vnútorné predpisy právnickej osoby a zároveň skúmame funkčnosť vnútorných procesov právnickej osoby. Zameriavame sa na existujúce riziká pre samotnú spoločnosť, riziká pre manažment spoločnosti, riziká vyplývajúce z konania zamestnancov spoločnosti a riziko trestného stíhania a jeho dopady na spoločnosť.

V návrhovej fáze navrhujeme na základe zistených poznatkov z analytickej fázy opatrenia, ktoré právnickej osobe pomôžu eliminovať riziká a upravujeme, príp. vytvárame nové (napr. etický kódex, protikorupčné zásady či organizačný poriadok).

V implementačnej fáze sme schopní navrhované opatrenia implementovať. Súčasťou celého procesu je potom preškolenie vedúcich predstaviteľov právnickej osoby, ako aj stredného manažmentu. Výsledkom je potom skutočnosť, že spoločnosť bude mať v poriadku vnútorné predpisy, jednoznačne stanovené kompetencie a funkčný systém kontroly dodržiavania pravidiel tak všeobecne záväzných, ako aj interných.

Tento systém musí mať plnú podporu zo strany vedenia spoločnosti. Skladá sa z prehľadného interného normatívneho systému zakotvujúceho jednoznačné rozdelenie kompetencií v právnickej osobe, pracovnoprávnych regulácií, systému pravidelného školenia manažmentu i zamestnancov, pravidelného vyhodnocovania interných a externých rizík, nastavenia interných kontrolných a následných sankčných mechanizmov, systému okamžitej právnej pomoci v prípade nepredvídanej situácie, mechanizmu pre obdržanie informácií o protiprávnom konaní a ich následné vyhodnotenie, pravidiel nakladania s dokumentmi v podobe elektronickej či písomnej.

 

  • Prečo prijať Compliance program

Uskutočnenie preventívnych opatrení samotný zákon predvída a právnické osoby k nim implicitne nabáda. Právnická osoba musí, zjednodušene povedané, urobiť všetko, čo sa od nej dá spravodlivo požadovať, aby eliminovala riziko trestnej činnosti fyzických osôb, ktorých konanie sa jej trestnoprávne pričítava. Právnická osoba musí mať také pravidlá svojej činnosti, aby v prípade trestného činu fyzickej osoby bolo možné zdôvodniť, že ide o individuálny exces tejto osoby a konanie pre právnickú osobu neprijateľné.

Právnická osoba musí mať - okrem iného - v poriadku vnútorné predpisy, jednoznačne stanovené kompetencie a funkčný systém kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov.

Právnická osoba musí mať vypracovaný tzv. Compliance program zameraný na riešenie trestnoprávnych rizík, ktorý nemôže byť len formálne spracovaný, ale ktorý bude kontinuálne uplatňovať, inovovať a reálne presadzovať jeho dodržiavanie vrátane vyžadovania dodržiavania analogických pravidiel i od svojich obchodných partnerov. Nevyhnutnou súčasťou Compliance programu je aj dôkladné preškolenie manažmentu právnickej osoby i jej zamestnancov.

V praxi spravidla právnické osoby interne nevyužívajú služby právnika so zameraním na trestné právo. Tieto služby sú požadované zväčša až vo chvíli, keď je nevyhnutné zabezpečiť procesné zastúpenie v prebiehajúcej kauze. To však býva často už neskoro; už sa len minimalizujú škody. Trestné právo ale nie je len otázkou uloženia trestu za spáchaný skutok, trestné právo je predovšetkým otázkou prevencie a tá je aj základným poslaním existencie tohto odboru v právnom poriadku. Cieľom trestného práva a úlohou orgánov činných v trestnom konaní je, aby k trestnej činnosti, pokiaľ možno, nedochádzalo. Toto je, myslíme si, aj cieľom každého manažmentu či vlastníka.

Na tomto mieste je vhodné zdôrazniť jednu dôležitú vec. Každý poradca (i advokát) zodpovedá za spôsobenú škodu, ktorá vznikne v príčinnej súvislosti s neúplnou alebo nesprávnou informáciou, alebo škodlivou radou poskytnutou touto osobou za odmenu. Z toho dôvodu je viac než žiaduce spolupracovať vždy s odborníkmi na danú tému, u ktorých sa dá očakávať najvyššia možná odbornosť a kvalita spojená so zodpovednosťou za škodu. Zodpovednosť v tejto podobe sa neuplatní napr. u interných zamestnancov.

Trestná zodpovednosť právnických osôb je celkom novým fenoménom, kde neexistuje judikatúra či reprezentatívna prax a nedá sa v tejto chvíli odkázať na nič iné, než na vedecký výklad a príp. zahraničné skúsenosti.

Samotný zákon k preventívnym krokom u právnických osôb výslovne nabáda, lebo konštrukcia pripisovania konania fyzických osôb na ťarchu osoby právnickej vytvára značný priestor pre vyjasnenie procesov a zodpovednosti, nie však iba optikou práva pracovného či obchodného, ale aj s dôrazom na ustálenú prax v odbore práva trestného, ktorý zahŕňa celkom samostatné právne inštitúty, ako napr. zavinenie.

Právnické osoby často venujú nemalú pozornosť tvorbe interných predpisov a rovnako ani nezanedbávajú oblasť kontrolných orgánov. Naša skúsenosť vedie k poznaniu, že interné predpisy sú natoľko rozsiahle a zložité, často vnútorne rozporné a neaktuálne, že sa v nich nevyzná ani kontrolný orgán alebo manažment, nie to ich cieľoví adresáti – zamestnanci.

Všetkým našim klientom odporúčame aktuálnu revíziu týchto noriem a ich zjednodušenie a zároveň zdôraznenie základných oblastí spojených s možným vznikom trestnej zodpovednosti (záujem právnickej osoby, predmet činnosti, rozdelenie kompetencií). Právnické osoby majú často množstvo vecí pripravených či hotových, ale chýba im prepojenie v logický, vnútorne previazaný celok, ktorý je prehľadný a hlavne funkčný.

Je potrebné si uvedomiť, že jednoznačné vymedzenie pôsobností v právnickej osobe, stanovenie kompetencií a s tým spojených zodpovedností, vrátane tých trestnoprávnych, výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity fungovania spoločnosti, lebo nedochádza k presúvaniu zodpovednosti smerom „vyššie“ až ku generálnemu riaditeľovi či predsedovi predstavenstva a budovaniu alibistického prostredia, kedy v zásade všetci riešia všetko a nikto vo svojom mene nič, ale zodpovednosť nesie ten, kto na záver podpíše príslušný dokument, ktorý často nie je v ľudských silách nieže skontrolovať, ale vzhľadom na ich množstvo, ani len prečítať. Toto môže, podľa našich skúseností, dobre pripravený a udržiavaný Compliance program eliminovať. Nástroje Compliance programu rovnako poskytujú manažmentu účinnú spätnú väzbu z vnútorného prostredia právnickej osoby.

Uskutočnenie tohto procesného „upratania“ a zavedenie kontrolných nástrojov u právnických osôb je nemenej dôležité aj pre vlastníka, ktorý tak chráni svoj majetok nielen pred hypotetickým dopadom trestného konania (napr. vyvolanom konkurenciou), ale aj pred latentnou kriminalitou zamestnancov, ktorá by nebola nikdy odhalená. Sama neexistencia šedej zóny a jednoznačné vedomie zamestnanca o svojich právach a povinnostiach vrátane toho, že mu je právnickou osobou pravidelne pripomínaná (napr. formou školení), je veľmi odrádzajúca od zneužívania týchto práv či od porušovania povinností. Stále platí základné kriminologické pravidlo, že nie je dôležitá výška sankcie, ale jej neodvratnosť. Ľudia sa dopúšťajú trestného činu vždy s očakávaním, že nebudú odhalení. Jednoznačné pravidlá vedú k tomu, že sa nie je za čo schovávať, čo znamená, že k rizikovému konaniu nedochádza. Toto je podstatou Compliance programu zameraného na trestné právo.

Dôvodom prijatia a investovania prostriedkov do tohto projektu je splnenie úlohy vlastníka riadne spravovať zverenú spoločnosť a chrániť jej majetok. Nie je snáď nutné pripomínať, že ruka v ruke s tým členovia manažmentu ochránia aj seba samotných ako fyzické osoby.

Trestná zodpovednosť právnických osôb je prelomom do všeobecne vžitého postulátu individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb. Podľa nášho názoru, sa trestná zodpovednosť právnických osôb, žiaľ, stáva nástrojom konkurencie pre účelovú kriminalizáciu obchodných partnerov ako, napokon, prax ukazuje.