Ďalšie služby

Súčasťou služieb v rámci Compliance programu je:

  • audit spoločnosti s návrhom opatrení
  • spracovanie interných pravidiel (etický kódex, organizačný poriadok, pracovný poriadok, predpis k účasti na verejnom obstarávaní, Compliance doložky, predpis proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, apod.)
  • implementácia pravidiel a opatrení smerujúcich k eliminácii rizík
  • aktualizácia Compliance programu v čase
  • trestnoprávne konzultácie pri rozhodovaní konkrétnych záležitostí
  • prevádzka linky či oznamovacieho miesta na ohlasovania protiprávnych konaní
  • zastupovanie spoločnosti v prípade vzniknutého rizika