Compliance programy SK

Pojem Compliance nie je právny termín, ale obchodný, resp. podnikový, ktorým sa rozumie dodržiavanie právnych noriem obchodnej spoločnosti, ako aj vytvorenie a dodržiavanie príslušných vnútorných noriem, a to tak právnych, ako aj etických.

Compliance programy sa zameriavajú na dodržiavanie právnych predpisov a vnútorných noriem právnickej osoby. Ich cieľom je pomôcť právnickým osobám k „imunite“ proti trestnému stíhaniu a zabrániť tak trestnej zodpovednosti právnickej osoby v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb spojených často so zásadne negatívnymi dopadmi na ich vlastníkov, manažment i zamestnancov. Súčasťou poskytovaných služieb je aj špecializované vzdelávanie, napr. na tému trestnej zodpovednosti právnických osôb, etického kódexu či protikorupčných opatrení.

Čítať ďalej...

Ďalšie služby

Súčasťou služieb v rámci Compliance programu je:

  • audit spoločnosti s návrhom opatrení
  • spracovanie interných pravidiel (etický kódex, organizačný poriadok, pracovný poriadok, predpis k účasti na verejnom obstarávaní, Compliance doložky, predpis proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, apod.)
  • implementácia pravidiel a opatrení smerujúcich k eliminácii rizík
  • aktualizácia Compliance programu v čase
  • trestnoprávne konzultácie pri rozhodovaní konkrétnych záležitostí
  • prevádzka linky či oznamovacieho miesta na ohlasovania protiprávnych konaní
  • zastupovanie spoločnosti v prípade vzniknutého rizika

Školenia

Kľúčovým a nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie Compliance programu a predchádzania páchaniu trestnej činnosti právnickou osobou je školenie vedúcich predstaviteľov a manažmentu právnickej osoby a zároveň vedenie zamestnancov k právnemu vedomiu a dodržiavaniu práva. Spoločnosť by mala pravidelne vykonávať školenia zamestnancov. Tieto školenia sa týkajú dodržiavania záväzných predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti danej spoločnosti. Vedúci predstavitelia právnickej osoby, manažment, ale i zamestnanci by sa školení mali zúčastniť povinne.

V rámci školení je poukazované na niektoré aspekty trestnej zodpovednosti fyzických osôb – manažérov či štatutárnych orgánov, resp. zamestnancov, kedy tomuto môže byť venovaná v prípade potreby zvýšená pozornosť.

Školenia sú uskutočňované kvalifikovanými lektormi, ktorí majú v problematike trestnej zodpovednosti právnických osôb dlhodobú skúsenosť, a to ako praktickú, tak teoretickú.