Ľudia

stremydoc. JUDr. Tomáš Strémy Ph.D. (nar. 1981)

je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a docentom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. V minulosti bol prodekanom pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou, ďalšie vzdelávanie a projektovú činnosť (2011-2015) a členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave (2013-2016). Študijné a prednáškové pobyty absolvoval na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014, 2015), Univerzite Scranton v Pensylvánii (USA) (2015), Univerzite v Salzburgu (2016) Právnickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe (2011, 2016) a iných inštitúciách. Je vedúcim projektu APVV s názvom „Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky“, spoluriešiteľom viacerých grantových projektov, autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, desiatok odborných článkov a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí. V minulosti bol na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky členom komisie pre trestne právo hmotné, členom pracovnej skupiny k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb, členom ad hoc komisie vo veciach väzenstva a v súčasnosti je členom pracovnej skupiny pre trestné právo v Slovenskej advokátskej komore.

centesprof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (nar. 1967)

je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je profesorom vo vednom odbore trestné právo a vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii zástupcu riaditeľky trestného odboru. Je členom štyroch vedeckých rád a dvoch vedeckých rád odborných časopisov v Českej republike. Pôsobí aj ako externý pedagóg Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Pôsobí ako predseda rigoróznej komisie pre trestné právo procesné a trestné právo hmotné a tiež ako predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor trestné právo. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov, odborných publikácií, niekoľkých desiatok vedeckých článkov; je autorom resp. spoluautorom troch vedeckých monografií Pravidelne sa zúčastňuje a vystupuje na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Absolvoval štyri študijné pobyty v zahraničí. Bol členom rekodifikačnej komisie, ktorá vypracovala návrh nového Trestného poriadku. Bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Je laureátom ceny Karola Planka za rok 2009 časopisu pre právnu prax Justičná revue.

pavelaMgr. Ľudovít Pavela (nar. 1975)

je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2004 absolvoval študijný pobyt na University of Southern Maine, Portland, Maine, USA. Poskytovaním právneho poradenstva sa zaoberá od roku 2001 a advokátom a členom Českej advokátskej komory je od roku 2006. Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2007. Pôsobí tiež ako rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky. Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, s presahom do trestno-právnych aspektov.

romanovaJUDr. Anna Románová, PhD. (nar. 1986)

je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia pôsobí v súčasnosti ako výskumný pracovník na Katedre finančného práva a daňového práva tej istej fakulty, kde značnú časť svojich aktivít venuje participácii na výskume v rámci implementácie vedeckých projektov. Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých domácich i zahraničných publikácií vedeckého i odborného charakteru. Taktiež je členkou International Property Tax Institute, Toronto (Kanada). Jej vedecká činnosť sa zameriava na oblasť daňového práva, obzvlášť na daňové právo procesné, pričom témou jej dizertačnej práce bolo daňové konanie. V rámci advokátskej praxe sa zaoberá najmä obchodným, občianskym a pracovným právom.

grivna

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (nar. 1975)

Profil

smerda

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. (nar. 1977)

Profil

bohuslav

JUDr. Lukáš Bohuslav (nar. 1984)

Profil