Center for Regulatory Compliance Programs

Spoločnosť Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o. sa zaoberá tvorbou Compliance programov a poradenstvom zo pohľadu prevencie páchania trestnej činnosti zo strany právnických osôb v zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prirodzenou súčasťou našich služieb je tiež školenie k trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to ako manažmentu, tak i zamestnancov právnických osôb. Ponúkame jednu z najvyšších možných odborností v Slovenskej republike, vrátane služieb advokáta, kde diskrétnosť a profesionálny prístup je samozrejmosťou.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestne zodpovedné sú všetky právnické osoby, a to bez rozdielu. Trestne zodpovedné sú teda akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá, nadácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a pod.

Výnimku tvorí Slovenská republika a jej orgány, t. j. právnická osoba sui generis (tzn. inštitúcia konajúca v mene Slovenskej republiky – ministerstvá a iné organizačné zložky štátu, orgány štátnej správy a pod. – nie sú trestne zodpovedné). Druhou výnimkou sú iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány, obce a vyššie územné celky, právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, ale treba podotknúť, že aj právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je obec a kraj v rámci súkromnoprávneho vzťahu (uzatváranie zmlúv, dispozícia s majetkom a pod.) sú rovnako trestne zodpovedné.

 

 • Spôsob spáchania trestného činu právnickou osobou

U právnickej osoby sa nedá hovoriť o spáchaní trestného činu v pravom slova zmysle, ale o „pričítanej trestnej zodpovednosti“ z konania konkrétnych fyzických osôb, keď sa trestný čin fyzickej osoby pri splnení zákonných podmienok tzv. pričíta osobe právnickej.

Takéto konanie fyzickej osoby musí byť učinené v mene právnickej osoby alebo jej prostredníctvom, alebo v jej prospech alebo v rámci jej činnosti. Zavinenie právnickej osoby je potom svojím spôsobom odvodzované od zavinenia fyzickej osoby.

        Prvá kategória konania, ktoré sa ako trestnoprávne právnickej osobe pripíše, je konanie štatutárneho orgánu alebo konanie člena štatutárneho orgánu.

Druhou kategóriou sú osoby, ktoré u právnickej osoby vykonávajú kontrolnú činnosť alebo dohľad, a to i vtedy, keď nemá iný vzťah k právnickej osobe (napr. valné zhromaždenie, členská schôdza, generálny riaditeľ, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie družstva, člen výboru pre audit, apod.).

Treťou kategóriou je konanie inej osoby, ktorá je oprávnená menom právnickej osoby alebo za právnickú osobu konať (na základe zmluvného zastúpenia, napr. prokurista, mandatár a pod.).

         V štvrtej kategórii fyzických osôb, ktorých spáchanie trestného činu sa pričíta právnickej osobe, sa právnická osoba môže vyviniť, tzv. exkulpovať preukázaním fungujúceho Compliance programu (je možné sa exkulpovať aj keď fungovanie Compliance programu, resp. nesplnenie povinností týkajúcich sa dohľadu a kontroly v rámci právnickej osoby bolo nepatrné). Poslednú kategóriu tak predstavuje konanie fyzických osôb, konajúcich v rámci oprávnenia, ktoré im boli zverené právnickou osobou vtedy, ak osoby uvedené v prvých troch kategóriách nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli povinnosťou právnickej osoby, hoci z nedbanlivosti, umožnili spáchať trestný čin takýmto osobám.

        Pokiaľ ide o zodpovednosť fyzickej osoby za trestný čin, všetky fyzické osoby samé rovnako zodpovedajú za svoj trestný čin. To znamená, že v prevažnej väčšine prípadov je potrestaná jednak fyzická osoba (napr. člen predstavenstva, generálny riaditeľ či zamestnanec), a jednak aj samotná právnická osoba.

         Zákon dokonca pamätá i na prípad, keď sa nepodarí preukázať trestný čin konkrétnej fyzickej osobe. Právnickú osobu to zodpovednosti jednoznačne nezbavuje, takže v danom prípade je potrestaná len ona. Pokiaľ sa právnická osoba obháji (exkulpuje preukázaním fungujúceho Compliance programu), že „nič nezanedbala“ a jednanie fyzickej osoby (vymedzenej § 4 ods. 2 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb), sa jej nedá pripísať, je potrestaný napr. zamestnanec.

 • Trestné činy, ktorých sa môže právnická osoba dopustiť

V prípade právnických osôb existuje taxatívny zoznam trestných činov, ktorý je z hľadiska počtu výrazne užší než u osôb fyzických. Právnická osoba môže spáchať 75 trestných činov, ktoré pokrývajú veľmi širokú oblasť chránených záujmov. Z hľadiska konania právnickej osoby je možné za najrizikovejšie považovať trestné činy majetkové, trestné činy daňové či v oblasti sociálneho poistenia a iných povinných platieb, trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním, trestné činy korupcie, trestné činy spojené s porušovaním autorských práv, ekologické trestné činy alebo trestné činy spojené s čerpaním dotácií z rozpočtu EÚ. V najbližšej dobe očakávame ďalšie rozšírenie zoznamu trestných činov právnických osôb, a to v zásade na takmer všetky trestné činy, ktoré nájdeme v Trestnom zákone.

Na trestnú zodpovednosť právnických osôb sa vzťahujú, s odchýlkami ustanovenými v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, aj všetky ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona o príprave na zločin, o pokuse, o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu, o základných zásadách ukladania sankcií, o ukladaní a výkone jednotlivých trestov, o zániku trestnosti a trestu.

 • Sankcie pre právnickú osobu

Zákon rozoznáva členitú škálu trestov, ktorými sú:

 1. zrušenie právnickej osoby,
 2. prepadnutie majetku,
 3. prepadnutia veci,
 4. peňažný trest od 1.500,- EUR do 1.600.000,- EUR,
 5. zákaz činnosti,
 6. zákaz prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 9. zverejnenie odsudzujúceho rozsudku.
 • Dĺžka trestného konania s právnickou osobou

Rozhodne sa nedá konštatovať, že by trestné konanie proti právnickej osobe bolo rýchlejšie než u osôb fyzických, najmä z dôvodu, že konanie je vedené spoločne s trestným konaním voči osobe fyzickej. V tomto prípade je potrebné sa zmieniť o tom, že samotné trestné konanie má obrovské negatívne dopady na činnosť a povesť právnickej osoby. Právnické osoby zahraničných vlastníkov v takom prípade môžu v mnohých prípadoch využiť tzv. Compliance zmluvné doložky, ktorej uplatnením môžu odstúpiť od uzatvorenej zmluvy. Aj samotné trestné stíhanie tak môže mať primárny dopad na obchodnú činnosť právnickej osoby. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ďalej upravuje – na rozdiel od zodpovednosti osôb fyzických – špeciálne zabezpečovacie opatrenia pre stíhané právnické osoby, ako napríklad dočasné pozastavenie výkonu jedného alebo viacerých predmetov činnosti alebo uloženie obmedzení nakladania s majetkom právnickej osoby. Každý člen manažmentu iste pochopí, že už samotné uloženie zabezpečovacieho opatrenia môže byť pre právnickú osobu likvidačné a na právoplatne uložený trest ani nie je potrebné čakať.

Rýchly kontakt

Adresa: 

Mlynská 2

040 01 Košice

   
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.