Compliance programy CZ

Pojem Compliance není právní termín, nýbrž obchodní či podnikový, kterým se rozumí dodržování právních norem obchodní společnosti, jakožto i vytvoření a dodržování příslušných vnitřních norem, a to jak právních, tak i etických.

Compliance programy mohou právnické osobě pomoci účinným a vhodným způsobem předcházet páchání trestné činnosti, chovat se preventivně v souladu s ustanovením § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který upravuje přičitatelnost trestného činu právnické osobě.Jejich cílem je tedy pomoci právnickým osobám k „imunitě“ proti trestnímu stíhání a zabránit tak trestní odpovědnosti právnické osoby, tak aby nedocházelo k protiprávním jednáním či stavům. Jde v podstatě o „firemní systém“ zaměřený na dodržování obecně závazných právních norem spojených s  činností právnické osoby, jakož i vytvoření a dodržování závazných vnitřních norem společnosti (odborných i etických).

Součástí programu Compliance je i zavedení a realizace řídícího a kontrolního systému společnosti, který je zaměřen na dodržování právních i vnitřních norem, podle nichž je společnost povinna postupovat. Nutnost zavádění programů Compliance vychází ze skutečnosti, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit jeho postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí. V případě spáchání trestné činnosti ze strany právnické osoby pak může dojít k ohrožení ve vztahu nejen k vlastníkům, ale též k zákazníkům, zaměstnancům a v neposlední řadě k věřitelům právnické osoby.

Compliance program se skládá z analytické, navrhovací a implementační fáze.

V analytické části se posuzují vnitřní předpisy právnické osoby, tyto analyzujeme, upravujeme, popř. vytváříme nové (např. etický kodex, protikorupční zásady či organizační řád), a zároveň zkoumáme funkčnost vnitřních procesů právnické osoby. Zaměřujeme se na existující rizika pro samotnou společnost, rizika pro management společnosti, rizika plynoucí z jednání zaměstnanců společnosti a riziko trestního stíhání a jeho dopady na společnost.

V navrhovací fázi navrhujeme na základě zjištěných poznatků z analytické fáze opatření, které právnické osobě pomohou eliminovat rizika.

V implementační fázi jsme schopni navrhovaná opatření implementovat. Součástí celého procesu je pak proškolení jak vedoucích představitelů právnické osoby, tak středního managementu.

Výsledkem pak je skutečnost, že společnost bude mít v pořádku vnitřní předpisy, jednoznačně stanovené kompetence a funkční systém kontroly dodržování pravidel jak obecně závazných tak interních.     

Tento systém musí mít plnou podporu ze strany vedení společnosti. Sestává z přehledného interního normativního systému, reglementujícího jednoznačné rozdělení kompetencí v právnické osobě, pracovněprávních regulací, systému pravidelného školení managementu i zaměstnanců, pravidelného vyhodnocování interních a externích rizik, nastavení interních kontrolních a následných sankčních mechanismů, systému okamžité právní pomoci v případě nenadálé situace, mechanismu pro obdržení informací o protiprávním jednání a jejich následné vyhodnocení, pravidel nakládání s dokumenty v podobě elektronické či písemné.

 

  • Proč přijmout Compliance program

Právnická osoba musí, zjednodušeně řečeno, učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby eliminovala riziko trestné činnosti osob, jejichž jednání se jí trestněprávně přičítá. Provedení opatření samotný zákon předvídá a právnické osoby k nim implicitně nabádá. Právnická osoba musí mít taková pravidla své činnosti, aby v případě trestného činu fyzické osoby bylo možno dovodit, že se jedná o individuální exces této osoby a jednání pro právnickou osobu nepřijatelné.

Právnická osoba musí mít mimo jiné v pořádku vnitřní předpisy, jednoznačně stanovené kompetence a funkční systém kontroly dodržování pravidel jak obecně závazných tak interních.

Právnická osoba musí mít vypracovaný tzv. Compliance program zaměřený na řešení trestněprávních rizik, který nemůže mít zpracovaný pouze formálně, ale který kontinuálně uplatňuje, inovuje a reálně vymáhá jeho dodržování, včetně toho, že požaduje i po svých obchodních partnerech dodržování analogických pravidel. Nezbytnou součástí Compliance programu je i důkladné proškolení jak managementu právnické osoby, tak i jejích zaměstnanců.

V praxi zpravidla právnická osoba interně nevyužívá služeb právníka se zaměřením na trestní právo. Tyto služby jsou poptávány často až ve chvíli, kdy je nezbytné sjednat procesní zastoupení v běžící kauze. To však bývá často již pozdě, už se jen minimalizují škody. Trestní právo však není pouze otázkou uložení trestu za spáchaný skutek, trestní právo je především otázkou prevence a tato je i základním posláním existence tohoto oboru v právním řádu. Cílem trestního práva a úkolem orgánů činných v trestním řízení je, aby k trestné činnosti pokud možno nedocházelo. Toto je, myslíme, i cílem každého managementu či vlastníka.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit jednu důležitou věc. Podle ustanovení § 2950 občanského zákoníku odpovídá každý poradce (i advokát) za způsobenou škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou poskytnutou touto osobou za odměnu. Z toho důvodu je více než žádoucí spolupracovat vždy s odborníky na dané téma, u kterých lze očekávat nejvyšší možnou odbornost a kvalitu spojenou s odpovědností za škodu. Odpovědnost v této podobě se neuplatní např. u interních zaměstnanců.
Trestní odpovědnost právnických osob je zcela novým fenoménem, kdy neexistuje judikatura či reprezentativní praxe a nelze v tuto chvíli odkázat na nic jiného než na výklad vědecký a popř. zahraniční zkušenosti.

Samotný zákon k preventivním krokům u právnických osob výslovně nabádá, neboť konstrukce přičitatelnosti jednání fyzických osob k tíži osoby právnické zavdává značný prostor pro vyjasnění procesů a odpovědností, nejen však pouze optikou práva pracovního či obchodního, ale s důrazem na ustálenou praxi v oboru práva trestního, který zahrnuje zcela samostatné právní instituty jako např. zavinění.

Právnické osoby často věnují nemalou pozornost tvorbě interních předpisů a rovněž ani nezanedbávají existenci kontrolních orgánů. Naše zkušenost vede k poznání, že interní předpisy jsou natolik rozsáhlé a složité, často vnitřně rozporné a neaktuální, že se v nich nevyzná ani kontrolní orgán nebo management, natož jejich cíloví adresáti – zaměstnanci.

Všem našim klientům doporučujeme aktuální revizi těchto norem a jejich zjednodušení a zároveň zdůraznění základních oblastí spojených s možným vznikem trestní odpovědnosti (zájem právnické osoby, předmět činnosti, rozdělení kompetencí). Právnické osoby mají často spoustu věcí připravených či hotových, ale chybí jejich propojení v logický, vnitřně provázaný celek, který je přehledný a hlavně funkční.

Je potřeba si uvědomit, že jednoznačné vymezení působností v právnické osobě, stanovení kompetencí a s tím spojených odpovědností, včetně těch trestněprávních, přispěje velmi výrazně ke zvýšení efektivity fungování firmy, neboť nedochází k přesouvání odpovědnosti směrem „výše“ až ke generálnímu řediteli či předsedovi představenstva a budování alibistického prostředí, kdy v zásadě všichni řeší všechno a nikdo svým jménem nic, ale odpovědnost nese ten, kdo na závěr podepíše příslušný dokument, který není v lidských silách často nejen zkontrolovat, ale vzhledem k jejich množství často ani přečíst. Toto může, podle našich zkušeností, dobře připravený a udržovaný Compliance program vymýtit. Nástroje Compliance programu rovněž poskytují managementu účinnou zpětnou vazbu z vnitřního prostředí právnické osoby.

Provedení tohoto procesního úklidu a nasazení kontrolních nástrojů v právnických osobách je neméně důležité i pro vlastníka, který tak chrání svůj majetek nejen před hypotetickým dopadem trestního řízení (např. vyvolaném konkurencí), ale i před latentní kriminalitou zaměstnanců, která by nebyla nikdy odhalena. Sama neexistence šedé zóny a jednoznačné vědomí zaměstnance o svých právech a povinnostech, včetně toho, že mu je právnickou osobou pravidelně připomínána (např. formou školení), je velmi odrazující od zneužívání těchto práv či od porušování povinností. Stále platí základní kriminologické pravidlo, že není důležitá výše sankce ale její neodvratnost. Lidé se dopouštějí trestného činu vždy s očekáváním, že nebudou odhaleni. Jednoznačná pravidla vedou k tomu, že se není moc za co schovávat, což znamená, že k rizikovému jednání nedochází. Toto je podstatou Compliance programu zaměřeného na trestní právo.

Důvodem pro přijetí a investování prostředků do tohoto projektu je splnění úkolu vlastníka řádně spravovat svěřenou společnost a chránit její majetek. Zároveň členové managementu ochrání i sebe samotné jako fyzické osoby.

Trestní odpovědnost právnických osob je průlomem do obecně vžitého postulátu individuální trestní odpovědnosti fyzických osob. Podle našeho názoru se trestní odpovědnost právnických osob bohužel stává nástrojem konkurence pro účelovou kriminalizaci obchodních partnerů, jak ostatně bohužel praxe ukazuje.