Compliance programy CZ

Pojem Compliance není právní termín, nýbrž obchodní či podnikový, kterým se rozumí dodržování právních norem obchodní společnosti, jakožto i vytvoření a dodržování příslušných vnitřních norem, a to jak právních, tak i etických.

Compliance programy mohou právnické osobě pomoci účinným a vhodným způsobem předcházet páchání trestné činnosti, chovat se preventivně v souladu s ustanovením § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který upravuje přičitatelnost trestného činu právnické osobě.Jejich cílem je tedy pomoci právnickým osobám k „imunitě“ proti trestnímu stíhání a zabránit tak trestní odpovědnosti právnické osoby, tak aby nedocházelo k protiprávním jednáním či stavům. Jde v podstatě o „firemní systém“ zaměřený na dodržování obecně závazných právních norem spojených s  činností právnické osoby, jakož i vytvoření a dodržování závazných vnitřních norem společnosti (odborných i etických).

Číst dál...

Další služby

Součástí služeb v rámci Compliance programu je:

  • audit společnosti s návrhem opatření
  • zpracování interních pravidel (etický kodex, organizační řád, pracovní řád, předpis k účasti na veřejných zakázkách, compliance doložky, předpis proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.)
  • implementace pravidel a opatření směřujících k eliminaci rizik
  • aktualizace Compliance programu v čase
  • trestněprávní konzultace při rozhodování konkrétních záležitostí
  • provoz linky či oznamovacího místa k ohlašování protiprávních jednání
  • zastupování společnosti v případě vzniklého rizika

Školení

Klíčovým a nezbytným předpokladem úspěšné implementace Compliance programu a předcházení trestné činnosti právnickou osobou je školení vedoucích představitelů a managementu právnické osoby a zároveň vedení zaměstnanců k právnímu vědomí a dodržování práva. Společnost by měla pravidelně provádět školení zaměstnanců. Toto školení se týká dodržování závazných předpisů, které se vztahují na výkon činnosti dané společnosti. Vedoucí představitelé právnické osoby, management, ale i zaměstnanci by se školení měli účastnit povinně.

V rámci školení je poukázáno na některé aspekty trestní odpovědnosti fyzických osob – manažerů či statutárních orgánů, resp. zaměstnanců, kdy tomuto může být věnována v případě potřeby zvýšená pozornost.

Školení je prováděno kvalifikovanými lektory, kteří mají v problematice trestní odpovědnosti právnických osob dlouhodobou zkušenost, a to jak praktickou, tak teoretickou.